STANOVY

"Spolek jednička"


Článek I

Název spolku

Spolek jednička" (dále jen spolek).


Článek II

Sídlo spolku

Langrova 697, Červený Kostelec (dále jen sídlo)


Článek III

Účel spolku

Účelem spolku je sdružování příznivců železnice a především dohlížení na kvalitní služby na železnici, tj. ve vlacích i na zastávkách apod.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

 1. Monitorováním stavu služeb a prostředí ve vlacích a na zastávkách.
 2. Zjišťování případných nedostatků.
 3. Komunikace s železničními dopravci a orgány s železnicí související.
 4. Upozorňování na nedostatky a navrhování řešení.


Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let.
 2. Členství ve spolku vzniká přijetím člena členskou schůzí.

Práva člena spolku:

 1. podílet se na činnosti spolku.
 2. spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku.
 3. volit orgány spolku.
 4. být volen do orgánů spolku.
 5. svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.

Povinnosti člena spolku:

 1. dodržovat stanovy spolku.
 2. podílet se na činnosti spolku.
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen.

Členství ve spolku zaniká:

 1. předáním písemné odhlášky člena spolku výboru spolku.
 2. vyloučením ze spolku.
 3. úmrtím, či rozpuštěním spolku.


Článek V

Orgány spolku

Oddíl 1 - Nejvyšší orgán spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná výborem dle potřeby.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

Oddíl 2 - Statutární orgán spolku

 1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku.
 2. Výbor má tři členy (předseda, zástupce předsedy a tajemník) a je volen členskou schůzí.
 3. Výbor spolku svolává kterýkoliv člen výboru.
 4. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: všichni členové výboru.


Článek VI

Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Zdrojem příjmů jsou dobrovolné členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
 3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
 4. Výplaty prostředků provádí kterýkoliv člen výboru spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.


Článek VII

Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku.


Článek IX

Zánik spolku

Spolek zaniká:

 1. rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku.
 2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
 3. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na výpomoc majiteli nemovitosti, ve které spolek sídlí.


Článek X

Závěrečná ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).